Валентин Димитров: Имаме прекрасни шансове за развитие на модерно земеделие и хранително-вкусова промишленост

Важно е всичко да се прави в името на хората и за хората

ВИЗИТКА:

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ е кмет първи мандат на община Генерал Тошево. Роден е през 1978 г. в Генерал Тошево. Средното си образование завършва в родния град, а висшето в Стопанската академия "Димитър Ценов", гр. Свищов. Бакалавър със специалност икономика на индустрията и магистър по индустриален мениджмънт. Преди да бъде избран за кмет, в продължение на 7 години работи като финансист в община Генерал Тошево. Владее свободно английски и руски език. Семеен, с две деца.

Интервю на Петрана СОМЛЕВА

 

-  Г-н Димитров,вие сте за първи мандат кмет на община Генерал Тошево, кои са основните приоритети,на които заложихте в програмата си за управлението на общината през следващите години на мандата?

-  Трите ключови приоритета, на които стъпва програмата ни за управление на община Генерал Тошево, са - финансова стабилност, социална отговорност и създаване на добра бизнес среда. Като финансист знам добре, че точно финансовата стабилност осигурява приемственост в управлението на бюджет без дефицит, както и стремеж за създаване на оптимални условия за привличане на чуждестранни и местни инвеститори. Поехме ангажимент пред гражданите да утвърдим общинската администрация като една работеща структура, за която основен приоритет е върховенството на закона и защитата на интересите на жителите на общината. Акцентирахме на прозрачността и устойчивото развитие при управлението на общинската собственост с цел осигуряване на повече финансови постъпления. Изпълнение и реализация на интегрирания план за градско възстановяване и развитие, с което да превърнем общинския център Генерал Тошево в още по-добро място за живеене. С предвидените 2 410 000 лв. ще подпомогнем живущите да санират сградния фонд, което ще създаде нов, по-европейски вид на жилищата и ще повишим качеството на живот без финансово участие на живущите в тях. Провеждане на активна социална политика, насочена към уязвими групи от населението, нуждаещи се от предоставяне на социална подкрепа и услуги в общността. Потърсихме широка подкрепа от мнозинството граждани, очакващи добро управление и отношение към проблемите на деня и на бъдещото развитие на общината.

- Земеделието е основен поминък за хората на общината. Достатъчни ли са инвестициите и квалифицираните кадри в сектора? Какви са перспективите за неговото развитие?     

- Горди сме от факта, че сме най-земеделската община в страната. Разполагаме със значителен поземлен фонд, който ежегодно осигурява свежи финансови постъпления в общинската хазна и местната икономика. Край Генерал Тошево дейност  развива най-големият научно-изследователски институт в сферата на земеделието в Югоизточна Европа - Добруджанският земеделски институт. Локацията и благоприятните метеорологични условия също са сред факторите, които обуславят наличието на много крупни и модерни стопанства, които действително развиват земеделие на световно ниво. Преди броени дни бях поканен на "Ден на отворените врати", организиран от Добруджанския земеделски институт. Това, което видях там, ми дава повод за размисъл в няколко насоки. Първо - имаме отлично подготвени специалисти в сферата на разработването на нови високопродуктивни сортове. За жалост техният труд се цени повече от чуждестранни земеделски стопани, които проявяват огромен интерес към внедряването на нови български сортове в стопанствата си. Второ - резките промени във времето, включително и тези, на които сме свидетели сега, поставят въпроса как да се предотвратят или минимизират щетите по селскостопанската продукция с оглед запазване на качеството й и добивите. Трето, и може би най-важно, необходима е цялостна концепция за развитие на българското земеделие, тъй като заедно с туризма е сред структуроопределящите отрасли на българската икономика. Колкото до кадрите, ще посоча следното: в Генерал Тошево има земеделска гимназия, чието образование е отлична основа за всеки, който иска да се занимава със земеделие. Мога да кажа, че все повече млади хора, завършвайки, се захващат със селско стопанство. Голям е интересът на много млади фермери към пчеларството и етерично-маслените култури. Надявам се тази тенденция да се запази, за да можем да съхраним добруджанските села и така да намалим темповете на обезлюдяване в региона.

- Кои са главните акценти, на които заложихте в бюджет 2016?

- Наред с образователните и социалните дейности, за които ежегодно се заделя значителен финансов ресурс от бюджета, през настоящата година община Генерал Тошево е включила в капиталовата програма на бюджет 2016 основно благоустрояване на общинския сграден фонд, рехабилитация на пътни отсечки, улици и усвояване на средства по ОП "Региони в растеж 2014-2020". Предвижда се при пътно-строителните работи с приоритет да се работи по четвъртокласната общинска пътна мрежа. Както през изминалата календарна година, така и през тази ще бъдат вложени средства в обновяването на общинската материална база. Ремонти ще претърпят сградите на кметства и клубове. Очаква се да бъдат разпределени и усвоени ресурсите по програмата за енергийна ефективност.  В план-програмата са заложени и ремонти на читалищните сгради в 6 села, като там финансирането е външно и ще се реализира при одобрен проект по програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег". При изготвяне на бюджет 2016 бяхме водени от това да запазим финансовата стабилност на общината и нормалното функциониране на всички социално значими управленски дейности.

- Какъв е потенциалът ви за усвояване на средства от европейските фондове? На реализирането на какви проекти разчитате?

- Към днешна дата сме изготвили и подали пет проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег VА". Община Генерал Тошево е сред пионерите в България по успешно реализирани проекти по тази програма в страната и през новия програмен период отново разчитаме на нея. Три са подадените проектни предложения от моя предшественик г-н Димитър Михайлов. Първият от тях е "Трансгранични вериги на сътрудничество в подкрепа на наследените богатства" в партньорство с кметство Хършова, Република Румъния. Вторият е "Повишаване достъпността до TEN-T мрежата в трансграничен район Негру Вода - Генерал Тошево". Последният и най-голям проект е "Развитие на туристическия потенциал и популяризиране на природното и културно наследство в община Генерал Тошево и кметство Мурфатлар". Той е насочен към развитие на туристическата инфраструктура и подобряване на транспортните връзки между двете съседни общини от двете страни на границата. Другите два проекта подадохме след встъпването ми в длъжност. Това са проект "Затворени врати за социалната изолация", който включва обновяване, ремонт и реконструкция на материално-техническата и спортна база на основното училище "Христо Смирненски". В синхрон с приетата Стратегия за образование в общината е входиран и проект с образователна насоченост "Уча, образовам се, действам и чета в мрежа". Междувременно община Генерал Тошево е в процес на очакване на оценяване на подадените проекти за енергийна ефективност по ОП "Региони в растеж". По нея са подадени три проектни предложения - едно за енергийно обновяване на обществени сгради, общинска собственост, и две предложения за саниране на 6 многофамилни жилища. В момента екипът, отговарящ за европейските проекти в общината, подготвя проект по Програмата за развитие на селските райони, мярка 7.2.

- Какво е нивото на безработицата и ако има такава, как се справяте с нейните предизвикателства? Какви са възможностите за реализация и професионална квалификация на младите хора в общината?

- През последните две години на територията на общината заработиха два големи животновъдни комплекса, благодарение на които се откриха 80 нови работни места. Добрата суровинна база ни позволява да привличаме инвеститори основно в тази сфера и в сферата на леката промишленост, а целта ни е да разнообразим икономическия профил на общината. По данни на Дирекцията "Бюро по труда", с която активно си сътрудничим, към 31 май 2016 г. безработицата в общината е около 20%. В тези граници се движи безработицата и в общините от нашия калибър в региона. От началото на годината досега в рамките на три програми за субсидирана заетост община Генерал Тошево съвместно с дирекцията е осигурила работа на 59 безработни лица от цялата община, като 51 от тях са до 29-годишна възраст. Традиционно се възползваме от всички програми, които генерират заетост, но няма как да отречем отлива на работна сила към големите градове в страната и чужбина. 

Обективно погледнато, стъпките за решаването на проблемите с безработицата са твърде плахи. Заетост може да има само тогава, когато разкриването на работни места в реалната икономика стане държавна политика. В нашия случай това може да се получи само когато заедно със субсидирането на зърнопроизводството се стимулират решително и животновъдството, екологичното земеделие, зеленчукопроизводството и овощарството, за които имаме традиция, опит, база и природни дадености.

- Как общината подпомага развитието на малкия и средния бизнес в региона?

- Точно за тази цел създадохме местна инициативна група - МИГ "Балчик - Генерал Тошево" като основа за подпомагане на млади активни хора - за стартиране и развитие на собствен бизнес, за откриване на работни места, както и за създаване на липсващи услуги и производства. Смея да твърдя, че тя предизвика голям интерес сред двете добруджански общини. Чрез нея хората с идеи ще могат да се възползват от финансов ресурс, който да обезпечи техните проектни начинания и инициативи.

Друга задача, върху която усилено работим, е осигуряването на оптимални условия за развитие на предприемчивите производители на селскостопанска продукция. Считаме, че с предимство трябва да бъдат младите стопани.  Преди две години е приета и Наредба за насърчаване на инвестициите. Още повече, че на територията на града има промишлени терени, които позволяват инвестиции с цел производство. Добрата инфраструктура също не е за подценяване. Възможност представляват и публично-частните партньорства, които в Западна Европа са изключително ефективни.

- Смятате ли, г-н Димитров, че в общинската администрация сте създали добър екип, с който да работите, или има нужда от промени? А как работите с държавната власт, трябва ли според вас да се дадат повече правомощия на кметовете и какви трябва да бъдат те?  

- В екипа, с който работя, има и приемственост, баланс и обновление. Бъдещето ще покаже дали ще има нужда от други промени. На този етап съумяваме да постигаме набелязаните в предизборната програма задачи и цели. Разбира се, винаги може да се работи още по-добре. По повод втората част на въпроса ви - независимо от различията в политическата принадлежност мога да заявя, че работим добре с всички структури на държавната власт в областта и на национално равнище. За 8-те месеца от избирането ми за кмет установих ползотворно взаимодействие с областния управител, структурите на вътрешното министерство и областното пътно управление - Добрич. Тук е моментът да заявя, че в резултат на предприети общи действия с гражданското общество, пътното управление и Агенция "Пътна инфраструктура" се стигна до ПМС щ85/15.04.2016 на Министерския съвет, с което за превантивно поддържане на републиканската пътна мрежа в Северна България са осигурени общо 68 800 000 лева. От тях 3 500 000 лева са за път ттт-9701 Преселенци - Сърнино от км 24+400 до км 37+300 в нашата община. Относно правомощията на кметовете ще посоча, че законодателят е вменил достатъчно функции на местната власт, така че при добро желание и работа резултатите не закъсняват.

- Каква е социалната политика в общината и в какво се изразява тя - образование, здравеопазване, култура, спорт...?

- Ние сме община, в която основата на икономиката ни е селското стопанство и развитието и на социалната сфера е особено важно за това да мотивира младите хода да останат да живеят и работят тук. За да постигнем това, се стремим да превърнем община Генерал Тошево в територия на духа - та нали сред тези златни поля са се утвърдили като стожери на българската национална култура Дора Габе и Йордан Йовков. Така че мога да кажа само, че ще продължим започнатото като инвестиции в социалната сфера, за да могат жителите на общината да  преоткрият Генерал Тошево като едно приятно и уютно място за работа и живот. Читалищата и пенсионерските клубове са обновени и имат всички необходими условия за пълноценна дейност. Културният ни календар е забележителен. Училищата ни са санирани, с ремонтирани покриви, класни стаи, физкултурни салони, компютърни кабинети, нови учебни маси и столове - все условия, които отговарят на съвременните изисквания за европейско образование. Същото се отнася и за детските градини, в които са създадени чудесни условия за възпитание на най-малките ни жители. Реформата в сектор "Здравеопазване" наложи необходимостта от това да има медицински център, въпреки че няма възможност за хоспитализация, жителите на общината ползват услугите на модерна лаборатория и рентген, за чието реновиране и поддържане общината ежегодно заделя средства. Осигурили сме и възможност за приемни дни на най-често посещаваните лекари-специалисти. Що се отнася до развитието на спорта, бюджетът ни за спорт за тази година е в размер на 105 хил. лв. Мога да отбележа, че имаме много силни школи в тенис на маса, баскетбол, силовите спортове и футбол. От тази година турнирът по конен спорт в памет на нашия народен представител доц. Тодор Тодоров е част от републиканския шампионат. Всяка година на Тодоровден той събира над 40 жокеи и клубове от цяла България.

- В кои направления виждате бъдещото развитие на община Генерал Тошево? Оптимист ли сте?

- По природа съм оптимист, затова вярвам, че община Генерал Тошево има добро бъдеще. Имаме прекрасни шансове за развитие на модерно земеделие и хранително-вкусова промишленост. Близостта ни до морето привлича много чужди граждани тук, в нашите села, което веднага оказва своето влияние, и то в положителен аспект. Европейските фондове от друга страна ни дават възможности за развитие на селски и културен туризъм, на екопътеки. Пътищата за развитието са много - важно е всичко да се прави в името на хората и за хората.