За област Добрич

Област Добрич заема 4719,7 km2, има население от 189 677 души. По показател - брой на населението, областта е на 14 място в страната, по площ на 8-мо място, като е най-голяма в Североизточния регион, а гъстотата е 44 души на кв. км. Административният център е община Добрич. Намира се в Североизточна България и заема по-голямата част от Южна Добруджа. Тя попада в най-източната част на Дунавската хълмиста равнина. За релефа на Добруджа са характерни ниските плата до 150-200 м. височина. На север граничи с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с Варненска област, на югозапад със Шуменска област и на северозапад със Силистренска област. На територията на областта са гранично-пропускателните пунктове Дуранкулак и Йовково. Географските и икономогеографските фактори са благоприятствали за запазването на чиста околна среда за Добричка област. Поради благоприятните физико-географски фактори- равнинен релеф и много добра почвена структура- следва и големият дял на земеделските територии- 80,3% при средно за страната 58%. Анализът на разпределението на земеделските територии по начин на ползване разкрива доминиращия дял на нивите пред трайните насаждения, мерите и пасищата във всички общини. Много малък е делът на горските територии- само 12,3% при средно за страната 34%. При това този процент се дължи главно на полезащитните горски пояси, докато делът на същинските гори е много нисък. Областта е много бедна на водни ресурси, които заемат едва 0,28% при средно за страната 2% и се дължи на геолого-географските фактори. От по значимите реки през област Добрич протичат р.Суха река и р.Батова. На територията има три езера- Дуранкулашко, Езерецко и Шабленско, 44 микроязовира и над 250 естествени чешми, подхранвани от карстови води.

Регионът е един от крупните производители на селскостопанска продукция в страната. Природните условия тук са изключително благоприятни за развитие на растениевъдството- за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури. Делът на обработваемата земя в земеделските територии е най-висок спрямо останалите области в страната- 98,8% при средно 90,9% за страната. Областта разполага с много добри природни туристически ресурси, които са максимално съхранени в естествения си вид. Наличието на множество минерални извори и лечебна кал благоприятства за развитието на целогодишния туризъм. Трите приморски общини и областният център разполагат с добри туристически ресурси. Предлагането на морския ваканционен туризъм в област Добрич обхваща територията на- Балчик, Каварна, Шабла. С него са свързани по-голямата част от дейностите и приходите на местното население. Характерно за дейността е подчертаната сезонност в предлагането на туристическите услуги и другите съпътстващи го дейности.

В гр. Добрич функционира Архитектурно-етнографски музей на открито "Старият Добрич". Музеят представя архитектурата, бита и стопанското минало на град Добрич от края на ХІХ и началото на ХХ век. Той има за цел съхраняване и развитие на традиционните добруджански занаяти, бит и култура. На територията на областта се намират резерватите "Калиакра"- 687,5 ха като това е единствения в България резерват, който включва и морска територия, поддържан резерват "Балтата"- 197,7 ха- най-северно разположената в българското черноморско крайбрежие лонгозна гора. Други природни забележителности са местностите "Таук лиман" и "Яйлата" също разположени на черноморския бряг. Във вътрешността на областта въпреки интензивното развитие на земеделието са се съхранили кътчета на дивата добруджанска природа- любознателния природолюбител може да посети защитените местности "Долината на дроплите", "Орлова могила", "Александрийската гора" и "Арборетум". През последните две години са обявени нови защитени местности- "Суха река" и крайграничните гори "Росица", "Лозница", "Бежаново".

В района на област Добрич музеи и музейни сбирки има във всеки общински център, а в областния град институцията има статут на Регионален исторически музей. Освен в Художествената галерия- Добрич, експозиции с творби на български и чуждестранни художници са изложени и в другите общински центрове. В областта активна дейност развива Регионална библиотека "Дора Габе", която оказва методическа помощ и на всички по-малки библиотеки, намиращи се в местните читалища. В град Добрич се намират Драматичен театър "Йордан Йовков" и Държавен куклен театър "Дора Габе".

В област Добрич има осем общини:

1. Добрич

2. Добричка

3. Генерал Тошево

4. Каварна

5. Тервел

6. Шабла

7. Балчик

8. Крушари

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи