За община Добричка и ОбС на БСП

Община Добрич-селска (позната по-рано като община Добричка) се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на област Добрич. Общината има 68 населени места с общо население 22 081 жители. Съседни общини, с които граничи са: Добрич, Балчик и Г. Тошево на изток, Тервел на запад, Крушари на север - всичките от област Добрич, и общини Аксаково и Вълчи дол на юг от Варненска област. Административно-териториалното й устройство е нетрадиционно предвид факта, че няма административен център.

Територията на общината се дели по предназначение на:

  • земеделска -1025217дка.
  • горска - 195028дка.
  • населени места - 65384дка.
  • водни терени - 4370дка.
  • територии за полезни изкопаеми -1614дка.
  • транспорт и инфраструктура - 7227дка.

Теренът, в който попада община Добричка, представлява част от Дунавската хълмиста равнина и се характеризира с плоски и загладени хълмове, не дълбоки и широки долини с полегати склонове, разсичани от долината на река Суха. Преобладаващ климат в общината е умерено континентален, характерен със студена зима и горещо лято. Територията на общината е бедна на водни ресурси, които заемат едва 0,19 % от общата площ. Водните ресурси на територията на община Добричка включват основните видове водоизточници: главно подпочвени води и по-малко реки.

Община Добричка е създадена с Указ №3005 на Държавния съвет за административно-териториални промени в страната от 09.10.1987 г.

Селското стопанство съставлява най-важният дял на икономиката на общината. Районът е един от големите производители на селскостопанска продукция в страната. Поминъкът в преобладаващата си част от векове до наши дни е свързан със земеделието и животновъдството, съсредоточени предимно в земеделските кооперации, арендатори и наематели, частни земеделски стопани. Благоприятните климатични и почвени условия определят икономиката на района, който е традиционен производител на пшеница, слънчоглед, царевица и други селскостопански култури. По отдавна утвърдени традиции тук средните добиви са най-високи в страната. Перспективно направление е оранжерийното производство на зеленчуци, което наред с някои технически култури имат потенциал за бъдещо развитие, чрез увеличаване на заетите площи и разнообразяване на отглежданите култури. Структурата на промишлеността в общината се определя от подотраслите хранително-вкусова /производство на хранителни масла и колбаси/, лека промишленост /дамска конфекция, обувки и кожени изделия/ и машиностроене /производство на автомобилни филтри/.

Организатор и домакин на Фолклорния събор "Песни и танци от слънчева Добруджа" - Дебрене е община Добричка. Ръководство, координация и контрол се осъществява от организационен комитет с председател - кмета на община Добричка. Местността "Славната канара" край с. Дебрене е известна като хайдушко сборище на Хайдут Пейо Буюклията и дружината му. На това място през 1968 г. възниква фолклорен събор като спонтанна инициатива на местната културна общественост от с. Стожер и съседните села. През 2015 година фолклорният събор "Песни и танци от слънчева Добруджа" ще бъде с 47-то си поредно издание. Фолклорният форум е носител на добруджанската култура и бит, на народните традиции на българската духовност. За шеста поредна година фолклорният събор е включен в Националния културен календар на България.

 

Състав на ОбС на БСП - Добричка община:

Надежда Тодорова Василева - председател на ОбС на БСП

Родена е 1959 г., има висше образование.

Членове на ОбС на БСП:

Атанас Петров Атанасов, висше образоване, член на ОПО - с. Карапелит

Венцислав Иванов Недков - средно образование, член на ОПО - с. Стожер

Георги Славчев Коев - висше образование, арендатор, член на ОПО - с. Попгригорово

Димитър Тодоров Минев - висше образование, член на ИБ, член на ОПО - с. Одринци

Елинка Божилова Иванова - висше образование, член на ОПО - с. Ловчанци

Женя Александрова Янакиева - висше образование, главен експерт, член на ОПО - с. Пчелник

Живко Христов Желев - полувисше образование, член на ИБ, кмет, член на ОПО - с. Паскалево

Иван Марев Георгиев - средно образование, кмет, член на ОПО - с. Черна

Иванка Александрова Георгиева - средно образование, член на ОПО - кмет, с. Хитово

Йордан Марков Стоев - средно образование, кмет, член на ОПО - с. Полковник Минково

Д-р Даниела Атанасова Йорданова - висше образование, зам.-председател и член на ИБ, лекар, член на ОПО - с. Победа

Маргарита Добрева Стоянова - средно образование, член на ИБ, кмет, член на ОПО - с. Царевец

Надежда Тодорова Василева - висше образование, член на ОПО - Добричка

Недко Петров - средно образование, председател на ПК, член на ОПО - с. Паскалево

Нели Димитрова Георгиева - средно специално образование, АФО, член на ОПО - с. Козлодуйци

Стефан Костадинов Стефанов - висше образование, член на ОПО - с. Богдан

Стоянка Стайкова Жечева - полувисше образование, член на ОПО - с. Стефаново

Тошко Димов Петков - висше образование, кмет, член на ОПО - Добричка

Тошко Монев Недялков - безработен, член на ОПО - с. Стефаново

Христо Иванов Бъчваров - висше образование, член на ОПО - с. Батово

Ярослава Желязкова Василева - висше образование, чит. секретар, член на ОПО - с. Стожер

Радка Господинова Йорданова - председател на ОбКК

Полувисше образование, член на ОПО - с. Пчелник

Членове на ОбКК:

Галина Марчева Димова - средно специално образование, член на ОПО - с. Богдан

Дияна Георгиева Койчева - икономист, счетоводител, член на ОПО - с. Паскалево

Елена Статева Друмева - висше образование, безработна, член на ОПО - с. Ведрина

Жулиета Георгиева Георгиева - висше образование, главен експерт, член на ОПО - Добричка

Миглена Хараламбиева Илиева - средно образование, член на ОПО - с. Плачи дол

Радка Господинова Йорданова - полувисше образовнаие, член на ОПО - с. Пчелник

Младежко обединение на БСП-Добричка община:

Христо Живков Желев - председател, висше образование

Теодора Веселинова Василева - заместник-председател, висше образование

Организация на жените-социалисти в БСП-Добричка община:

Женя Александрова Янакиева - председател, висше образование, главен експерт в община Добричка, член на ОПО - с. Пчелник

Нели Димитрова Георгиева - заместник-председател, средно специално образование, АФО - кметство с. Козлодуйци, член на ОПО - с. Козлодуйци

Контакти на ОбС на БСП Добричка:

гр. Добрич 9300
ул. „Хан Кардам“ № 3-3А
тел: 058/601 366
 
Представителство на БСП в местната власт в община Добричка:
Тошко Петков - кмет на община Добричка - на 58 години, машинен инженер. В продължение на 14 години работи като секретар на община Добричка. Бил е заместник-кмет по Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация и опазване на околната среда, както и общински съветник през мандат 1991-1995 г. Работи и като застрахователен специалист.
 
Представителство на БСП в Общински съвет-Добричка община:
Д-р Даниела Атанасова Йорданова
Донко Марев - председател на Общински съвет-Добричка община
Йордан Илиев Йорданов
Милена Златева Димитрова
Надежда Тодорова Василева
Петко Иванов Игнатов
Ярослава Василева
 
 

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи