Мая Димитрова: Добрич се нуждае от справедлива местна власт. Лявата политика ще я осигури

Кандидат-кметът на БСП търси подкрепа от съгражданите си за реализацията на 14 свои приоритета

Мая Димитрова е сред онези ангажирани с БСП кандидати, на които левицата разчита да приложат стандартите й за местно управление. В предизборния сблъсък трябва да надделява политиката, а лявата политика за хората и общините е необходима алтернатива на сегашното управление на национално и местно ниво. Мая Димитрова ще работи в общината заедно с хората, защото смята, че за Добрич е време за справедливи политики, балансирано развитие и достоен живот за всички. Кандидат-кметът на БСП търси подкрепа от съгражданите си за реализацията на 14 свои приоритета. Те обхващат всички важни проблеми, с които трябва да се справи една активна община – от икономическото възраждане на града в сътрудничество с предприемчивите, до разширяването на социалния патронаж за възрастните и облекчаването на бюджета на младите.
 Как се обръщате към избирателите при срещите си? Какво е водещото послание на Вашата кампания?
 Обръщам се към хората на Добрич с голяма молба и с твърд ангажимент. Призовавам ги да дадат своето доверие на левицата, която поставя на първо място политиката за хората и се ангажирам пред тях да изпълня приоритетите, които с моя екип сме заложили в платформата ни до 2019 г. Техният брой е 14, какъвто е и номерът в бюлетината. Стъпили са на стандартите за лява политика в местното управление, благодарение на които БСП се оказа единствена сред водещите партии с разписана управленска програма на тези местни избори. Програма, която дава ясна, лява алтернатива на дясната политика. Казвам на хората: „Заедно с вас!” – така възнамерявам да работя, защото за Добрич е време за справедливост. Как ще я постигнем – чрез по-справедлива политика за местните данъци, прозрачно боравене със средствата от европейските фондове, чрез пресичане на всякакви опити за злоупотреба с власт, публично имущество и финансови средства и като проявяваме нетърпимост към толерирането на обръчи от фирми и бизнес-кръгове.
 Често ни убеждават в обратното, но може ли, според Вас, общината да бъде добър стопанин, който използва ресурсите си в интерес на гражданите?
 За БСП осигуряването на управление в Добрич, значително по-добро от досегашното, е главна цел и ние имаме готовност да я постигнем. Градът ни се нуждае от подобряване на условията на живот във всички сфери, в които общината има роля и отговорности – здравната, образователната, социалната, културната... в промяната на облика на града. Разбира се, за позитивна корекция на социалните показатели е необходимо да бъдат създадени благоприятни условия за икономическо развитие. Вярвам, че с добро управление Добрич може да се превърне стопански център на Североизточна България. Вярвам също, че Общината може да се разпорежда ефективно и отговорно със своята собственост и своите средства.
 Сред водещите приоритети в платформата си поставяте партньорството с бизнеса и подобряването на инвестиционния климат в Добрич. Може ли общината, вместо да създава пречки, да съдейства на фирмите?
 Убедена съм, че Община Добрич може и трябва да работи за подобряване на средата за инвестиции, включително като създава условия за иновации. Това ще гарантира откриването на нови работни места и то с по-високи възнаграждения благодарение на повишената производителност. Нещо повече, смятам, че общинската администрация може да изпълнява своите планове за развитие и възстановяване на Добрич в партньорство с икономическите субекти и в координация с техните бизнес планове. Това ще помогне за по-висока ефективност на вложенията. Имаме и идеи за подпомагане на предприемчивите младежи, които имат желание да стартират собствен бизнес.
 Стандартите за лява политика в местното управление призовават самите общини да бъдат икономически по-активни. Виждате ли възможности за това в Добрич?
 Разбира се, това е възможно и нужно. Работим над Инвестиционна програма за периода 2015 – 2020 г. в съответствие с Интегрирания план за градско оздравяване и Общинския план за развитие. Това ще генерира планово развитие за Добрич, в което местната власт има участие, като задава посоки и координира усилията с представителите на бизнеса. Част от стопанските й ангажименти са свързани и с ефективното използване и разпореждане с общинската собственост. А като част от инициативите – ще заложим на подобряване на туристическата реклама на Добрич. Туризмът създава възможности за приходи и препитание, за развитие на свързани дейности.
 За БСП крайните квартали и техните жители са важни, а подобряването на жизнената среда там е ключова цел. Как ще разпределяте общинския ресурс в Добрич?
 Ще следваме принципа на равнопоставеност на всички квартали. Ще го прилагаме по отношение на реконструкцията на ВиК инфраструктурата, възстановяването на уличната мрежа, при проектите за повишаване на енергийната ефективност на публични и жилищни сгради. Поставяме си една амбициозна цел – всяка улица, във всеки квартал, да бъде осветена в тъмните часове. Това ще помогне за повишаване на сигурността в тези райони. Смятаме да продължим и благоустрояването на града, като приоритетно се заемем с междублоковите пространства във всички квартали.
Досегашното управление не работеше в тази посока. Примерите са много – беше закрит тролейбусният транспорт в града, вместо да се закупят нови тролеи. Цялостната подмяна на водопреносната мрежа не се реализира.
Образователната политика е приоритет за левицата. Могат ли общините да компенсират негативния ефект на новия закон, отнемащ средства от общинските училища, за да даде на частните?
 Смятаме, че структурата на средното, профилирано и професионално образование в Добрич се нуждае от анализ и оптимизиране. Учебните и детските заведения трябва да бъдат модернизирани. Най-големи усилия обаче ще положим за намаляване броя на преждевременно напусналите клас ученици. Очаквам, че отпадането на деца от образователната система ще се засили и в нашата община след приемането на лобистките промени в законодателството, които ощетяват общинските и държавните училища, ограничават достъпа до просвета най-вече на учениците от нискодоходни семейства.
Като говорим за децата, смятам, че е важно общината да се ангажира по-тясно и със създаването на нормални условия за спорт. Планираме да изградим общински спортни площадки във всеки квартал. Достъпът до тях ще е свободен.
Какви са другите Ви важни ангажименти към най-малките, а и към възрастните жители на общината? Ще облекчите ли разходите на родителите? Предвиждате ли помощ за пенсионерите извън минималните социални грижи?  
 Смятам, че на децата можем да помогнем и като подкрепим техните родители. Можем да облекчим семейния бюджет чрез намаляване на таксите в детските градини и ясли и ще го направим, защото демографският проблем е сериозен и в нашата община. Ще работим и за осигуряване училищен лекар като част от левите стандарти.
Помощ за хората от третата възраст предвиждаме по линия както на здравеопазването, така и на социалните грижи. МБАЛ „Добрич” се нуждае от стабилизиране и модернизиране, а достъпът до спешна и доболнична помощ – от подобряване. Ще разширим мрежата за предоставяне на социални услуги и ще обърнем внимание на материалната база в дома за възрастни хора. Хората с увреждания се нуждаят от по-достъпна градска среда и ще се постараем да я осигурим.
Малки, големи, млади и възрастни, всички жители на Добрич трябва да усетят едно по-справедливо отношение от страна на властта, която е най-близо до тях – местната. Лявата политика, чрез стандартите за местно управление на БСП, е тази, която може да я осигури!

Източник: Информационна агенция ПИК